Fach Aufgabe Termin Abgabe (E-Mail, Teams, Hefter)
Deutsch (Weihs)
LINK
24.04 E-Mail
Spanisch (Weger)
LINK
24.04 E-Mail
Spanisch (Spieß-Falge) Über Teams übermittelt 24.04 Teams/Hefter
Latein (Stoeckel) Über Teams übermittelt 24.04/30.04
(siehe Teams)
Teams
Französisch (Scholtz)
LINK
24.04 Hefter
Philosophie (Bening)
LINK
01.05 E-Mail
Spanisch (Emmrich)
LINK
26.04 E-Mail